Algemene voorwaarden coaching

Algemene voorwaarden Ven Leertrajecten
Coaching
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Ven Leertrajecten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 54278600
Opdrachtgever: Eenieder die als natuurlijk persoon, als vertegenwoordiger van een rechtspersoon of als instantie een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en/of het leveren van Producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van het uurtarief van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of indien er een offerte is opgesteld door Opdrachtnemer door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
2. Het uurtarief is inclusief BTW en de prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De geldigheidstermijn van offertes bedraagt 30 dagen. Na deze termijn vervalt de offerte van rechtswege.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst conform en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (juiste) gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Mocht de Opdrachtnemer tijdens het begeleidings- of coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de Opdrachtnemer vallen, dan zal de Opdrachtnemer de Coachee en/of de Opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg en met toestemming van Opdrachtgever geschieden.
5. Indien door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten en schriftelijk toestemming vragen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 6. Annulering sessie
1. Een coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur, is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
Artikel 7. Beëindiging overeenkomst
1. Beide partijen hebben het recht zonder opgave van reden het begeleidings- of coachingstraject schriftelijk te beëindigen zonder opzegtermijn, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel verrichte werkzaamheden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
Artikel 8. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of op andere wijze hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief inclusief BTW.
3. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hiervan kan in overleg en met toestemming van Opdrachtnemer afgeweken worden.
2. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Opdrachtnemer een voorschot verlangen en/of betaling in termijnen overeenkomen.
3. Indien Opdrachtgever handelt vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf en Opdrachtnemer ertoe overgaat een onbetaald gebleven factuur of een gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als gevolg daarvan voor rekening van de Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente verschuldigd, zulks met een minimum van € 50,–. Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
4. Indien Opdrachtgever een consument/particulier is en niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand en is de Opdrachtnemer gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10% over de daaropvolgende € 2.500,– en 5% over de volgende € 5.000,– met een minimum van € 40,–.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Opdrachtnemer. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de andere partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 13. Algemene verplichtingen
1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever.
3. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen als een geschil zich voordoet eerst trachten het geschil onderling in der minne te schikken/op te lossen.
3. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen tussen partijen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland.