Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ven Leertrajecten
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Ven Leertrajecten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 54278600.
Opdrachtgever: Eenieder die als natuurlijk persoon, als vertegenwoordiger van een rechtspersoon of als instantie een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Producten: Iedere op grond van de overeenkomst door de Opdrachtnemer op maat gemaakte Producten zoals onder andere educatieve teksten en beoordelingsformulieren voor toetsing.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en/of het leveren van Producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Artikel 2. Offerte
1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De geldigheidstermijn van offertes bedraagt 30 dagen. Na deze termijn vervalt de offerte van rechtswege.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst conform en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (juiste) gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg en met toestemming van Opdrachtgever geschieden.
4. Indien door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten en schriftelijk toestemming vragen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 6. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. In afwijking van het hier voorgaande kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden, indien de duur van de opdracht een jaar of langer is.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
3. Opzegging geschiedt per brief of per e-mail.
4. Indien één of meer van de navolgende gebeurtenissen zich aan de zijde van een der partijen voor doet is de andere partij gerechtigd ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, zulks onverminderd de eventuele rechten op schadevergoeding en overige rechten uit deze overeenkomst:
– een onder curatele stelling;
– een faillissement;
– een surseance van betaling;
– toelating tot de WSNP;
– bij een beslaglegging door derden bij een van de partijen;
– een partij wordt veroordeeld voor het plegen van een misdrijf;
5. Indien:
Opdrachtnemer, dan wel Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk nalatig blijft met de betaling van de aan de wederpartij verschuldigde vergoeding;
en/of
Opdrachtnemer of Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst niet, althans in onvoldoende mate nakomt,
heeft de andere partij het recht, nadat hij schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd en met inachtneming van een termijn van 14 dagen in gebreke heeft gesteld, de werkzaamheden op te schorten of de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, zulks per brief of per e-mail en onverminderd de eventuele rechten op schadevergoeding en overige rechten uit deze overeenkomst.
6. Op het moment dat beide partijen vinden dat de onderlinge samenwerking, om wat voor reden dan ook, niet naar behoren gaat, kunnen partijen in alle redelijkheid en billijkheid uit elkaar gaan door de werkzaamheden te staken en de overeenkomst beëindigen.
Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of op andere wijze hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals maar niet beperkt tot (educatieve) teksten, oefeningen, rapporten, assessments, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Opdrachtnemer draagt bij levering van lesmateriaal, teksten en artikelen het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding van de auteur verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht en worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Opdrachtnemer krijgt, kan Opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst verbieden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding.
6. Bij inbreuk op het auteursrecht is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer wordt beschouwd, maar niet beperkt tot: publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen, hergebruik van het werk zonder toestemming, aantasting van het werk, publicatie zonder naamsvermelding.
7. De bepalingen van artikel 3 tot en met artikel 6 hebben ook betrekking op teksten die Opdrachtnemer van derden betrekt. Opdrachtnemer garandeert daarbij Opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
8. Opdrachtnemer behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.
Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tegen het gebruikelijke uurtarief zoals vermeld in de offerte.
3. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer
mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hiervan kan in overleg en met toestemming van Opdrachtnemer afgeweken worden.
2. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Opdrachtnemer een voorschot verlangen en/of betaling in termijnen overeenkomen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Er is dan geen verdere sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand.
Artikel 11. Incassokosten
1. Wanneer Opdrachtnemer ertoe overgaat een onbetaald gebleven factuur daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als gevolg daarvan voor rekening van de Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente verschuldigd, zulks met een minimum van € 50,–.
2. Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Opdrachtnemer. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de andere partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 14. Algemene verplichtingen
1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever.
3. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen als een geschil zich voordoet eerst trachten het geschil onderling in der minne te schikken / op te lossen.
3. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen tussen partijen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland